مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Win-1GB -
CPU Cores: 2

Ram: 1GB

Hard Disk: 60GB

Bandwidth: Unmetered

IPs: 1


Win-1.5GB - CPU Cores: 2

Ram: 1.5GB

Hard Disk: 80GB

Bandwidth: Unmetered

IPs: 1


Win-2GB -
CPU Cores: 3

Ram: 2GB

Hard Disk: 85GB

Bandwidth: Unmetered

IPs: 1


Win-3GB -
CPU Cores: 4

Ram: 3GB

Hard Disk: 100GB

Bandwidth: Unmetered

IPs: 1


Win-4GB -
CPU Cores: 6

Ram: 4GB

Hard Disk: 150GB

Bandwidth: Unmetered

IPs: 1


Windows VPS - Sathya (Custom) -
CPU Cores: 6

Ram: 6GB

Hard Disk: 150GB

Bandwidth: Unmetered

IPs: 1


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.