مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
X-512 -
CPU Cores: 2

Ram: 512MB

Hard Disk: 25GB

Bandwidth: Unmetered

IPs: 1


X-1GB -
CPU Cores: 3

Ram: 1GB

Hard Disk: 40GB

Bandwidth: Unmetered

IPs: 1


X-1.5GB -

CPU Cores:
3

Ram: 1.5GB

Hard Disk: 50GB

Bandwidth: Unmetered

IPs: 2


X-2GB -
CPU Cores: 4

Ram: 2GB

Hard Disk: 60GB

Bandwidth: Unmetered

IPs: 2


X-3GB -
CPU Cores: 6

Ram: 3GB

Hard Disk: 80GB

Bandwidth: Unmetered

IPs: 3

FREE cPanel Included!


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند () وارد شده است.